ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

N.4014/11 

Άρθρο 23 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης